Найцікавіші записи

Розквіт української науки в радянський період
Етнографія - Народи Європейської частини колишнього СРСР

З перемогою Жовтня в розвитку науки на Україні починається якісно новий період. Він характеризується грандіозним розмахом науково-дослідної роботи у всіх напрямках науки, принципово новими рисами, іншим призначенням та організацією цієї роботи. Наука в Українській РСР розвивається як невід'ємна частина радянської науки. У 1919 р. на Україні створюється Академія наук (з центром у м. Києві), яка з тих пір безперервно розширює коло досліджуваних проблем. До 1964 р. число науково-дослідних установ Академії виросло до 53. У галузі технічних і природничих наук створено також велике число галузевих науково-дослідних установ. Наукова робота проводиться, крім того, в численних вузах, в різних союзних, республіканських і місцевих наукових товариствах. На Україні підготовлені численні кадри молодих радянських вчених. Напередодні Вітчизняної війни в більш ніж 200 науково-дослідних установах працювало понад 20 тис. науковців.

Незважаючи на величезний збиток, нанесений розвитку науки на Україні німецько-фашистськими окупантами під час Вітчизняної війни, у повоєнний час українська радянська наука розвивалася ще більш бурхливими темпами. До 1962 р. число наукових установ зросла до 600, а науковців (разом з науковцями вузів) - до 50 тис.

Небувалий розмах придбало видання наукової літератури. Визначною подією у розвитку науки в Українській РСР є розпочате в 1958 р. видання 17-томної Української Радянської Енциклопедії.

Принципово новим явищем, можливим тільки в умовах радянської дійсності, стало планування наукових досліджень, координація науково-дослідної роботи в масштабах всього Радянського Союзу. Робота українських учених протікає в тісному контакті з ученими РРФСР, БРСР та інших радянських республік. У післявоєнні роки благотворно розвивається співпраця українських вчених з вченими-нимі країн соціалістичного табору. Наукові дослідження радянських вчених тісно пов'язуються із запитами життя.

грандіозні досягнення ознаменувалося в СРСР розвиток природничих наук. Багатьом вченим України присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Ряд вчених удостоєний звання лауреата Ленінської премії.

На Україні ведуться дослідження у багатьох новітніх галузях фізики, хімії, біології та інших наук. Фізики широким фронтом розгорнули роботи в галузі фізики атомного ядра, керованих термоядерних реакцій, фізики твердих тіл і низьких температур, радіофізики та фізичної електроніки і т. п. З досягнень українських фізиків в останні роки особливо цінними є нові дані про властивості і будову ядра, про ядерних перетвореннях, отримані в результаті завершення циклу робіт з ядерної фізики середніх енергій; створення нових напівпровідникових приладів для автоматики та обчислювальної техніки; розробка фізичних методів отримання надчистих металів та ін Значні досягнення українських фізиків у галузі використання атомної енергії в мирних цілях.

Істотний внесок у розвиток радянської математичної науки внесли українські математики. Результати досліджень українських вчених (Н. Н. Боголюбов, М. М. Крилов) в області нелінійних диференціальних рівнянь визнані у всьому світі як найбільше досягнення. Помітними успіхами характеризується робота математиків України у галузі кібернетики, зокрема в розробці теорії електронних обчислювальних та керуючих машин. Мала електронна лічильна машина вперше була створена в Інституті електротехніки АН УРСР. Українські математики здійснили управління виробничим процесом на великій відстані. У розробці теорії алгорітмічность структур кінцевих автоматів і математичних цифрових машин, особливо в теорії синтезу автоматів, українські вчені займають одне з провідних місць в СРСР.

У ряді академічних і галузевих інститутів, у численних заводських і вузівських лабораторіях на Україні ведуться дослідження в галузі органічної, неорганічної, аналітичної та колоїдної хімії.

Українські хіміки одними з перших в СРСР використовували фотоелектричні методи колориметрії, вперше в СРСР отримали важку воду і т. п. В Інституті органічної хімії АН УРСР створено високоефективний антибіотик саназин, що отримав широке застосування при лікуванні кісткового туберкульозу та інших захворювань. Хіміки України ведуть успішні дослідження з розробки більш досконалих методів хімічної переробки нафти і природного газу, по створенню хімічних речовин для боротьби з шкідниками сільського господарства і т. п. У зв'язку з завданнями, поставленими перед радянською хімічною наукою грудневим Пленумом ЦК КПРС (1963 р. ), українські хіміки зосереджують увагу на проблемах, пов'язаних із створенням біоміне-ральних добрив, отрут для знешкодження шкідників сільськогосподарських культур і т. п.

Радянські біологи України здійснили ряд досліджень світового значення. Так, розроблені ефективні методи протичумної вакцинації (Д. К. Заболотний), отримана і знайшла широке застосування в лікувальній практиці антиретикулярної цитотоксичної сироватки (А. А. Богомолець). Неперевершеними залишаються роботи В. П. Філатова з пересадки трупної рогівки і відновленню зору. Дослідження О. В. Палладіна в області м'язової деності вітаміну К 3 і вікасолу, а також новітні дані з біохімії нервової системи в обміні речовин у мозку є великим досягненням світової науки. Співробітники лабораторії загальної фізіології Інституту фізіології ім. акад. О. О. Богомольця АН УРСР першими в СРСР проникли в нейрон-одиночну клітку і за писали на плівку процеси життєдіяльності, що відбуваються в ній. Мікробіологи, фізіологи, зоологи успішно вирішили ряд складних наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку сільського господарства. Отримані, зокрема, вітамін D 3 , застосовуваний у птахівництві як стимулятор росту яйценосних, новий штам Азотобактерин, який значно підвищує врожайність пшениці. Великі заслуги в області селекціонування належать Н. Ф. Кащенко, В. Я. Юр'єву. Останній, зокрема, вивів ряд високопродуктивних сортів пшениці, що одержали широке впровадження в колгоспному господарстві.

Українські астрономи в співдружності з астрономами інших радянських республік провели серію важливих астрономічних та гравіметричних досліджень. Великих успіхів домоглися радянські вчені в такий новітній галузі науки, як астрофізика. На Україні вперше в СРСР побудований спектрогеліоскоп (Н. П. Барабашов та ін), що дозволило широко розгорнути роботи по вивченню Сонця, Місяця, Марса. Великий інтерес світової наукової громадськості викликали висновки Н. П. Ба-рабашова, зроблені ним на основі дослідження фотографій протилежного боку Місяця, отриманих радянської автоматичної міжпланетної станцією.

Геологи України на основі розробки загальнотеоретичних питань геологічної науки відкрили численні родовища кольорових і рідкісних металів, кам'яного вугілля, природного газу та нафти. Основоположником геофізики та геохімії був видатний вітчизняний вчений, перший президент АН УРСР В. І. Вернадський.

У створенні потужних сучасних механізмів в СРСР чимала заслуга українських вчених, інженерів, техніків. Український вчений Є. О. Па-тон значно збагатив техніку радянського і світового мостобудування та електрозварювання, розробив новий метод і апаратуру автоматичного зварювання. В останні роки в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР, керованому президентом АН УРСР Б. Є. Патоном, створена нова високопродуктивна апаратура для автоматизації електрозварювання і, зокрема, електронно-променевого зварювання, проведена серія важливих досліджень фізичних основ електродугової плавки і зварювання тугоплавких металів.

За радянських часів на Україні проводилися в широких масштабах дослідження в області теплотехніки, механіки, машинобудування, металургії. Вчені-металурги успішно вирішили питання переходу на нову технологію плавки з застосуванням природного газу доменних і мартенівських печей і зміцнили провідне положення радянської металургії в світі.

Корінний переворот відбувся з перемогою Жовтня в розвитку гуманітарних наук на Україні. Українська мова, література, українське мистецтво, а певною мірою й історія, економіка, археологія, етнографія України тільки в радянський час стали об'єктом глибокого вивчення. Після Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні вперше були створені спеціальні державні науково-дослідні установи в галузі гуманітарних наук. Не рахуючи вузівських кафедр і спеціальних навчальних закладів, в системі АН УРСР створено інститути: філософії, економіки, історії, археології, мовознавства, української літератури, мистецтвознавства, фольклору та етнографії та ін, а також ряд музеїв, в яких ведеться наукова робота. Широкі польові дослідження на території Української РСР у повоєнний час провели археологи, етнографи і антропологи.

Учені України опублікували багато цінних робіт з питань історії, економіки, філософії, мовознавства, етнографії, фольклористики, мистецтвознавства та іншим галузям науки. Широко відома діяльність таких вчених, як економісти (наприклад, К. Г. Воблий, М. В. Птуха, П. Н. Першин), археологи (П. П. Єфименко, М. Ф. Біляшівський та ін), історики ( Н. Н. Петровський та ін), фольклористи та етнографи (наприклад, Ф. М. Колесса, А.М.Лобода), філологи (А. Є. Кримський, М. Ф. Рильський, Л. А. Булаховський, А . І. Білецький та ін.) Величезними тиражами видані на Україні твори класиків української літератури: Т. Шевченка, І. Франка, JI. Українки, М. Коцюбинського та ін

В останні роки вчені в галузі суспільних наук розгорнули широким фронтом роботу над дослідженням закономірностей розвитку суспільства в період переходу від соціалізму до комунізму.