Найцікавіші записи

Україномовне та російськомовне населення: ЧИСЕЛЬНІСТЬ та структура. Частина 2
Етнографія - Історія Українського народу

Україномовне та російськомовне населення: ЧИСЕЛЬНІСТЬ та структура. Частина 2

Порівняльній аналіз уровня часток украинцев та україномовного населення среди Загальної чісельності населення. Досить Цінні матеріали для розуміння сутності процесів мовного зросійщення Дає порівняння часток украинцев та україномовного населення среди Усього населення України. Російщення України прізвело до того, что Питома вага україномовних булу за рівнем однозначно Меншем, чем Частка украинцев среди Загальної чісельності населення. Це відбувалося внаслідок того, что частина украинцев у результаті мовної асіміляції візнавала за рідну НЕ русский, а російську мову.

аналіз статистичних матеріалів свідчіть, что ця різніця Зростай від перепису до перепису. Для порівняння, среди Усього населення України в 1959 году українці Складанний 76,81%, а україномовні-73,00%, у 1970 году, відповідно, 74,87% та 69,39%, у 1979 году - 73,55% та 66,35% и в 1989 году - 72,73% та 64,67%. Отже, ЯКЩО в 1959 году різніця между частко етнічніх украинцев та украинцев за рідною мовою среди населення України становила позбав 3,81%, у 1970 году зросла до 5,48%, у 1979 году збільшілась до 7,20%, досягнувші в 1989 году 8,06%.

Ще більш суттєві Відмінності спостерігаліся за окрем регіонамі. Зокрема, велика різніця между Пітом вагою украинцев та україномовного населення булу в Південному та в Донецько-Прідніпровському регіонах, Меншем - у Південно-Західному. Так, среди Усього населення Південного регіону в 1959 году Частка украинцев дорівнювала 56,91%, а Частка україномовних - 50,04%, у 1970 году - 54,96% та 46,15%, у 1979 году - 53,53% та 42,66%, у 1989 году - 52,48% та 40,74%. Тоб, різніця между цімі частко становила в 1959 году - 6,87%, у 1970 году - 8,81%, у 1979 году - 10,87% та у 1989 году досягла 11,74%.

У індустріальному Донецько-Прідніпровському регіоні, де Процеси мовної асіміляції проходили найбільш активно, Питома вага україномовних скорочував набагато швидше, чем зменшувалася Частка украинцев у складі Всього населення. Так, у цьом регіоні Питома вага украинцев среди Загальної чісельності населення ставало 70,67%, а Частка україномовних - 64,26% в 1959 году, у 1970 году, відповідно, 67,85% та 58,74%, у 1979 году - 65,87% та 54,35%, у 1989 году - 64,77% та 51,20%. Таким чином, різніця между цімі частко булав 1959 году - 6,41%, у 1970 - 9,11%, у 1979 году - 11,52%, у 1989 году - 12,87%. Тоб, чітко виявило тенденція до поступового ЗРОСТАННЯ різніці между частко украинцев та україномовного населення среди Загальної чісельності населення. Крім того, звітність, звернути уваг на ті, что починаючі з 1970 року ее рівень у цьом регіоні БУВ найбільшім, даже у порівнянні з не менше зросійщенім Південним регіоном.

У Південно-Західному регіоні, де ступінь мовного зросійщення населення оказался відносно меншим, різніця между частко украинцев та україномовного населення не булу такою значний, як у Південному чг Донецько-Прідніпровському. Так, у 1959 году українці Складанний 87,83%, а україномовні - 87,26% Загальної чісельності Всього населення цього регіону, у 1970 году, відповідно, 87,81% та 86,88%, у 1979 году - 87,63% та 85,86%, у 1989 году - 87,48% та 85,41%. Як и в других двох регіонах, Питома вага україномовних зменшувалася среди Усього населення Південно-Західного регіону інтенсивніше, чем Частка украинцев, внаслідок цього різніця между ними поступово збільшувалася и становила у 1959 году - 0,57%, у 1970 году - 0,93% , у 1979 году - 1,77% та у 1989 году - 2,07%. Тоб, ЯКЩО в 1959 году вона НЕ перевіщувала одного відсотка, то в 1989 году Вже булу більшою за два відсотка.

Суттєві Відмінності в Рівні різніці между Пітом вагою украинцев та україномовних спостерігаліся и среди Усього населення окрем областей України. Зокрема, найбільша різніця между цімі частко булу у східніх та південніх областях, а такоже у Києві. Ее величина Зростай від перепису до перепису, за вінятком позбав столиці України, де відбулось незначна СКОРОЧЕННЯ.

Так, Наприклад, среди Усього населення Донецької области в 1959 году українці Складанний 55,58%, а україномовне населення - 44,41%, а в 1989 году - 50,76% та 30,54%. Тоб, ЯКЩО Частка етнічніх украинцев у Цій области перевіщувала половину Всього населення, то Частка україномовних у 1989 году Складанний менше третіні. Подібна Ситуація булу такоже и в Луганській области: у 1959 - 57,75% та 51,13%, а в 1989 году - 51,87% та 34,66%.

Таким чином, хочай українці ї продовжувалі складаті Абсолютним більшість среди Усього населення Донбасу, мовна асіміляція, їхнє зросійщення прізвелі Вже до того, что україномовні в цьом стратегічно ВАЖЛИВО для України регіоні опінію у меншості. У перспектіві, за умови Збереження таких негативних тенденцій у процесах мовної асіміляції, вінікає реальна загроза поступового, альо неминучий знікнення україномовних з мовного середовища Донбасу. У ціх двох областях ПРОТЯГ 1959-1989pp. різніця между частко украинцев та україномовного населення Постійно Зростай и становила в 1959 году в Донецькій - 11,17%, у Луганській - 6,62%, а в 1989 году, відповідно, 20,22% та 17,01%.

У столиці України, хочай ї різніця между частко украинцев та україномовного населення Залишаюсь й достатньо значний, альо, на відміну від Донбасу, вона скорочував ПРОТЯГ 1959-1989pp., за вінятком 70-х pp. Це відбувалося тому, что україномовне населення Зростай у Києві більш скроню темпами, чем загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ етнічніх украинцев. Зокрема, у 1959 году Питома вага останніх досягала 60,11%, а Частка україномовних дорівнювала позбав 43,69%, у 1970 году, відповідно, 64,76% та 50,70%, у 1979 году - 68,66% та 52 , 97%, у 1989 году - 72,45% та 57,62% [Таблиця 19]. Так, починаючі з 1970 року, україномовні становили більшість среди Усього населення столиці України. Різніц?? между частко украинцев та україномовного населення у Києві Залишаюсь й достатньо Великого І Складанний в 1959 году 16,42%, у 1970 году - 14,16%, у 1979 году - 15,69%, а в 1989 году - 14,83%.

Значні Відмінності между Пітом вагою украинцев та україномовних спостерігаліся такоже и в Одеській области. Так, у 1959році Частка дерло становила 55,82%, а Частка інших - позбав 49,42%, а в 1989 году - 54,59% та 41,22%. Тоб, в Цій области Частка україномовних скорочував швидше, чем зменшувалася Частка украинцев среди Загальної чісельності населення Одещини. І ЯКЩО Частка украинцев становила больше половини населення цієї південної области, то україномовні опінію у меншості. Різніця между цімі частко Складанний в 1959 году - позбав 6,40%, а Вже в 1989 году вона зросла до 13,37%.

несприятливим Ситуація для Існування україномовного середовища в результаті зросійщення виявило такоже І ще в двох промислово-розвинутих областях: у Харківській та Запорізькій. У ціх областях відбувалося інтенсівне СКОРОЧЕННЯ як пітомої ваги украинцев, так и особливо Частки україномовних среди Загальної чісельності населення. Так, зокрема, ЯКЩО в 1959 году Питома вага украинцев дорівнювала 68,81%, а україномовних - 61,84% Загальної чісельності населення Харківщини, в Запорізькій области - 68,28% та 61,84%, то в 1989 году, відповідно, за областями: для Першої - 62,78% та 50,54%, для Другої - 63,06% та 49,33%.

Незважаючі на ті, что українці Складанний прежде 60% Загальної чісельності Всього населення в обох областях, то україномовні - близьким его половин. Крім того, звітність, підкресліті, что среди Міського населення ціх областей україномовні Вже опінію у меншості. На ціх теренах Зростай такоже різніця между частко украинцев та україномовного населення. Вона Складанний в 1959 году в Харківській области - 6,97% та в Запорізькій - 6,44%, а в 1989 году досягла, відповідно, 12,24% та 13,73%.

Досить велика різніця между Пітом вагою украинцев та україномовного населення спостерігалася такоже и в Дніпропетровській области. Ця різніця становила в 1959 году - 4,74% и в 1989 году - 9,57%. І ЯКЩО в 1959 году на Дніпропетровщині українці Складанний 77,74% чісельності Всього населення, а україномовні - позбав 73,00%, то в 1989 году Частка дерло зменшіть до 71,56%, а інших - до 61,99%. Таким чином, у 1989 году україномовні становили Вже менше двох третін Загальної чісельності населення цієї індустріальної области Подніпров'я.

Ще у двох південніх областях: у Міколаївській та в Херсонській, Питома вага україномовного населення зменшувалася однозначно швидше, чем Частка украинцев среди Усього населення, внаслідок чого збільшувалася різніця между ними. Так, Наприклад, у 1959 году в Міколаївській области ця різніця Складанний 6,67%, у Херсонській - 4,00%, у 1989 году вона зросла, відповідно, до 11,31% та 8,00%. Тоб, ЯКЩО в 1959 году среди населення Міколаївської области українці Складанний 81,16%, а україномовні - 74,49%, то в Херсонській, відповідно, 81,06% та 77,06%. У 1989 году на Миколаївщині Частка дерло знизу до 75,55%, а інших - до 64,24%, на Херсонщіні, відповідно, до 75,74% та 67,74%.

Таким чином, у всех без вінятку південніх та східніх областях Питома вага україномовного населення за своим рівнем однозначно надходило частці украинцев среди Загальної чісельності населення ціх територій.

Крім того, ще в двох північніх областях: у Сумській та в Чернігівській, у результаті мовної асіміляції Частини украинцев, Питома вага україномовних булу однозначно Меншем за частко украинцев среди Усього населення. У 1959 году среди населення Сумської области українці Складанний 87,91%, а україномовні -82,43%, у Чернігівській - 94,46% та 88,37%, у 1989 году, відповідно за областями, 85,49% та 78, 04%, 91,45% та 85,73%. Зокрема, ця різніця Складанний в 1959 году на Сумщіні - 5,48%, а на Чернігівщіні - 6,09%, а в 1989році, відповідно, 7,45% та 5,72%.

У більшості центральних та західніх областей, де Процеси мовного російщення НЕ Набуля такого широкого развития, як на сході та на півдні України, різніця между Пітом вагою україномовного населення та украинцев булу порівняно Меншем и в 1989 году НЕ перевіщувала двох відсотків. Зокрема, в Полтавській - 1,97%, у Кіровоградській - 1,93%, у Черкаській - 1,37%, у Кіївській - 1,01%, у Вінніцькій - 0,94%, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 0,40%, у Львівській - 0,23%, в Івано-Франківській - 0,15% та найменша у Волинській - 0,11%.

У 1989 году позбав у п'яти областях, у тому чіслі в трьох західніх: у Рівненській, у Тернопільській та в Чернівецькій, а такоже у двох правобережних: у Жітомірській та в Хмельніцькій, україномовні, все ж таки, хочай й Не набагато, переважалі частко украинцев среди Усього населення ціх областей. Альо у 1959 та в 1970 роках таких областей Було не п'ять, а сім, до Вище назвами долучайтесь Вінницька та Івано-Франківська.

У 1989 году ця різніця на Користь україномовного населення стає у Жітомірській области - 2,22%, у Хмельніцькій - 0,97%, у Рівненській - 0,69%, у Тернопільській - 0,49% та Мінімальна в Чернівецькій - 0,01%. У 1959 году в ціх областях, окрім Рівненської, ця різніця булу Дещо віщою, чем у 1989 году, и Складанний в Жітомірській - 5,20%, у Хмельніцькій - 3,06%, у Тернопільській - 1,80%, у Чернівецькій - 1,26%, у Рівненській - 0,47%. ЧИСЕЛЬНІСТЬ україномовних булу більшою за ЧИСЕЛЬНІСТЬ етнічніх украинцев у Чернівецькій области за рахунок україномовних молдаван, а в других чотірьох областях Переважно за рахунок україномовних поляків.

Таким чином, порівняльній аналіз пітомої ваги украинцев з частко україномовного населення среди Усього населення окрем областей переконливою свідчіть про Існування суттєвіх територіальних відмінностей. У більшості областей (у 20-ти) Частка украинцев переважала пітому Вагу україномовного н?? Селення. Особливо велика різніця спостерігалася на півдні та на сході України. Ее рівень Постійно збільшувався внаслідок того, что Частка україномовного населення скорочував однозначно швидше, чем зменшувалася Частка украинцев.

Отже, аналіз статистичних матеріалів дозволяє сделать Висновок: у результаті того, что Процеси природної асіміляції русски більшістю етнічніх меншин виявило загальмованості, І, навпаки, широкого развития Набула мовна асіміляція в середовіщі самої корінної нації, Частка україномовних булу однозначно Меншем, чем Питома вага украинцев среди Усього населення України в цілому, в усіх трьох ее регіонах, а такоже у переважній більшості областей.

Українці Складанний меншість среди населення позбав однієї области - Кримської, в усіх других областях смороду булі в більшості, альо російщення України прізвело до того, что україномовне населення в 1989 году опінію у меншості у п'яти областях: Крімській, Донецькій, Луганській , Одеській та Запорізькій, а ще в одній - Харківській воно ледве перевіщувало половину Загальної чісельності населення цієї области.

Таким чином, проведені Дослідження свідчіть, что в найбільш Індустріально розвинутих східніх та південніх областях, Які мают величезне стратегічне значення для України, для україномовного середовища склалось й достатньо неспріятліві умови Існування. Відродження незалежної Української держави винне покласть край процеса поступової Зміни мовного та етнічного складу населення на Користь однієї з етнічніх меншин - російської и привести до Відновлення природніх етнічніх процесів - деросійщення України.

Порівняльній аналіз часток росіян та російськомовного населення среди Загальної чісельності населення. Політика російщення України сприян того, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за мовою - російськомовного населення, однозначно переважала ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за етнічнім Походження (етнічніх росіян). Такі Зміни відбуваліся в результаті того, что значний частина украинцев та представніків других етнічніх груп візнавалі за рідну НЕ Власні національні мови, а чужу - російську. Тоб, актівізувався штучно Створений процес мовної асіміляції однією з етнічніх меншин (росіянамі) Частини украинцев та других етносів.

аналіз статистичних матеріалів перепісів свідчіть, что різніця между Пітом вагою росіян за мовою та частко росіян за етнічнім Походження среди Усього населення України поступово збільшувалася, бо ЧИСЕЛЬНІСТЬ Першої групи Зростай однозначно швидше, чем Другої групи. Так, ЯКЩО в 1959 году среди Загальної чісельності населення України Питома вага росіян Складанний 16,94%, то Частка російськомовного населення дорівнювала 24,30%, у 1970 году, відповідно, 19,37% та 28,12%, у 1979 году - 21,11% та 31,24%, а в 1989 году піднялася до максимального уровня - 22,07% та 32,84%. Тоб, ЯКЩО в 1989 году Росіяни Складанний менше чверті Всього населення України, то російськомовне населення - почти его третіну, хочай ще в 1959 году НЕ досяжними и чверті.

ПРОТЯГ 1959-1989pp. Зростай ї різніця между цімі двома Показники. Так, ЯКЩО в 1959 году вона становила 7,36% з ПЕРЕВАГА на Користь російськомовного населення, то в 1970 году - 8,75%, у 1979 году - 10,23%, досягнувші в 1989 году 10,77%. Досить суттєві Відмінності спостерігаліся такоже и за окрем регіонамі. Найбільша різніця между рівнямі часток росіян за етнічнім Походження та росіян за мовою среди Усього населення булу в Південному та в Донецько-Прідніпровському регіонах, відносно Меншем - у Південно-Західному.

Зокрема, среди Загальної чісельності населення Південного регіону Росіяни Складанний в 1959 году 30,91%, а російськомовне населення - 43,23%, у 1970 году, відповідно, 34,01% та 47,71%, у 1979 году - 36,33% та 51,72%, у 1989 году - 37,48% та 53,43%. Тоб, хочай Росіяни в цьом регіоні Залишаюсь у меншості, то російськомовні, починаючі з 1979 року, Вже становили більшість. Різніця между частко росіян за мовою та росіян за етнічнім Походження поступово Зростай и Складанний в 1959 году 12,32%, у 1970 году - 13,70%, у 1979 году - 15,39%, у 1989 году - 15,95%.

У Донецько-Прідніпровському регіоні, де інтенсівно проходили Процеси мовної асіміляції У ФОРМІ зросійщення, ЧИСЕЛЬНІСТЬ російськомовного населення Зростай більш скроню темпами, чем збільшувалася ЧИСЕЛЬНІСТЬ власне росіян. У результаті цього, Питома вага російськомовніх среди населення регіону підвіщувалася однозначно швидше, чем Зростай Частка російської етнічної меншини. Так, ЯКЩО в 1959 году Останні становили 24,85% Загальної чісельності населення регіону, то російськомовні Складанний 34,47%, у 1970 году, відповідно, 27,88% та 40,10%, у 1979 году - 30,09% та 44,57% и в 1989 году - 31,18% та 46,61%.

Отже, російськомовні у 1989 году становили почти половину Загальної чісельності населення Донецько-Прідніпровського регіону, хочай ще в 1959 году їх Було ледве больше третіні, при цьом, власне Росіяни в 1989 году НЕ досяжними ї третіні, а в 1959 году ще менше - позбав чверти Загальної чісельності населення регіону. Різніця между частко дерло та інших дорівнювала в 1959 году 9,62%, у 1970році піднялася до 12,22%, у 1979 году зросла до 14,48%, досягнувші в 1989 году 15,43%.

У Південно-Західному регіоні, як и в усій Україні, ЧИСЕЛЬНІСТЬ російськомовніх збільшувалася швидше, чем росіян, хочай Питома вага як дере, так и інших среди Усього населення Залишаюсь невелика, в порівнянні з іншімі двома. Так, у 1959 году Росіяни за етнічнім Походження Складанний 5,83% Загальної чісельності населення регіону, а російськомовні 9,76%, у 1970 году, відповідно, 6,59% та 10,47%, у 1979 году - 7,33% та 11,72%, и в 1989 году - 7,85% та 12,27%. Різніця между цімі двома частко становила у 1959 году 3,93%, 1970 году - 3,88%, у 1979 году - 4,39%,?? в 1989 году досяжні 4,42%. Таким чином, ЯКЩО в 1970 году вона ненабагато скороти, порівняно з 1959 роком, то в 70 - 80-ті pp., У зв'язку з Посилення процесів мовної асіміляції, зросійщення, поступово Зростай.

Таким чином, за 1959-1989pp. різніця между Пітом вагою російськомовніх та частко росіян среди Загальної чісельності населення збільшувалася в усіх трьох регіонах, что переконливою свідчіть про Посилення процесів мовного зросійщення украинцев та других народів.

Ще більші Відмінності спостерігаліся за окрем областями. Перш за все, й достатньо велика різніця между рівнямі часток росіян за мовою та за етнічнім Походження булу у східніх та південніх областях, до того ж вона Постійно Зростай. Зокрема, абсолютна більшість среди населення Кримської области становили як Росіяни за етнічнім Походження, так и Росіяни за рідною мовою. Так, у 1959 году Перші Складанний 71,43%, а другі - 86,35% Загальної чісельності населення, в 1970 году - 67,30% та 82,22%, у 1979 году - 68,40% та 84,27% и в 1989 году - 67,04% та 82,64%.

ПРОТЯГ 1959-1989pp. спостерігалося незначна Зменшення Частки росіян та російськомовніх у Криму, хочай їхня абсолютна ЧИСЕЛЬНІСТЬ й достатньо помітно зросла. СКОРОЧЕННЯ Частки росіян за мовою та за етнічнім Походження відбулося Переважно за Останній Третій Период (80-ті pp.) I пов'язано з качаном повернення на свою історічну Батьківщину Кримських татар, депортованіх у 1944 году до Середньої Азії. Альо різніця между частко російськомовного населення та росіян у Цій південній области України Залишаюсь доволі значний и Складанний в 1959 году 14,92%, у 1970 году-такоже 14,92%, у 1979 году - 15,87% (максимальне Показник за тридцять років ) i в 1989 году - 15,60%.

Серед усіх областей України найбільша різніця между частко російськомовного населення та росіян булу у Донецькій области. Так, у 1959 году Питома вага росіян за етнічнім Походження среди Усього населення цієї области становила 34,35%, а Частка російськомовного населення - 53,74%, у 1970 году, відповідно, 40,62% та 60,11%, у 1979 году - 42,43% та 66,48% и в 1989 году - найвіщі показатели за тридцять років, 45,05% та 67,66%. Тоб, в 1989 году Питома вага росіян Складанний менше ПОЛОВИНИ Загальної чісельності населення Донецької области, а Частка російськомовніх досягла двох третін, хочай в 1959 году, Перші становили третіну, а другі - Дещо больше половин. Різніця между рівнямі ціх двох часток дорівнювала в 1959 году - 19,39%, у 1970 году - 19,49%, у 1979 году -24,05%, а в 1989 году досягла 23,73%.

Швідше даже, чем у Донецькій области, Зростай різніця между Пітом вагою російськомовніх та росіян на Луганщині. Так, ЯКЩО у 1959 году вона становила 8,62%, у 1970 году - 13,45%, у 1979 году - 16,65%, то в 1989 году підвіщілася до 17,47%. Таке ЗРОСТАННЯ Було зумовленості тім, что в Цій области Донбасу число росіян за мовою збільшувалось однозначно інтенсивніше, чем ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за етнічнім Походження. І ЯКЩО в 1959 году Питома вага росіян среди Усього населення цієї східної области України Складанний 38,79%, то Частка російськомовніх - 47,41%, у 1970 году, відповідно, 41,84% та 55,29%, у 1979 году - 43,87% та 60,52%, и в 1989 году - 44,76% та 62,23%. Тоб, ЯКЩО в 1959 году російськомовні в Луганській области ще були в меншості, то починаючі з 1970 року смороду перетворіліся Вже на більшість среди Загальної чісельності населення.

Ще в 1931 году видатний український науковець Т. Олесевич попереджав про РЕАЛЬНІ ЗАГРОЗА полного зросійщення Донбасу и Вказував, що »русифікація (російщення. - BC) Донбасу при сучасній Радянській владі відбувається далеко інтенсивніше, аніж при колішній імперії. Явище, Яку слід Віднести Виключно за рахунок спеціальної політики Радянської власти, что старається обсадіті цею терен, такий ВАЖЛИВО для ЕКОНОМІКИ цілого СРСР, московським робочим елементом. Одначе, політика ця Йде Цілком всупереч нормальному розвітку ЕКОНОМІКИ України. Політика Формування еміграції з України та імміграції з Московщини в Україну, без сумніву загрожує поважно станові посідання. Ще кільканадцять, а може менше десятка років Такої політики и Донецкий басейн может перетворітісь в терен, поселень в більшості росіянамі ".

Це наукове передбачення українського дослідника Т.Олесевіча Фактично здійснілося, альо НЕ позбав за рахунок масового Переселення росіян до Донбасу, а в результаті мовної асіміляції, зросійщення украинцев. Аналіз статистичних матеріалів свідчіть, что Зміни в мовній структурі населення Донбасу ПРОТЯГ 1959-1989 pp. Вже прізвелі до того, что Росіяни за мовою перетворіліся з меншини на більшість, хочай власне Росіяни за етнічнім Походження продовжувалі знаходітіся в меншості.

Суттєва різніця между Пітом вагою росіян та російськомовного населення булу такоже и в Одеській области, дере за все, за рахунок значного числа зросійщеніх за мовою украинцев та євреїв. Так, ЯКЩО в 1959 году Росіяни Складанний 21,73% Загальної чісельності населення Одещини, то російськомовні - 35,78%, у 1970 году, відповідно, Перші - 24,10%, другі - 39,63%, у 1979 году - 25 , 96% та 44,38%, и в 1989 году - 27,39% та 47,06%. Різніця между цімі двома частко в 1959 году дорівнювала 14,05%, у 1970 году - 15,53%, у 1979 году-18,53%, у 1989 году досягла 19,67%. Тоб, ця різніця Постійно збільшувалася, від перепису до перепису.

Досить значний булу такоже Частка росіян та російськомовніх среди Усього населення ще двох областей: Запорізької та Харківської. У 1959 году Частка Перший серед Загальної чісельності населення Запорізької области становила 25,89%, а інших - 35,66%, у 1970 году, відповідно, 29,41% та 42,02%, у 1979 году - 31,45% та 47,22% и в 1989 году - 32,02% та 48,81%. У Харківській области, відповідно, у 1959 году - 26,40% та 37,29%, у 1970 году - 29,38% та 42,45%, у 1979 году - 31,79% та 46,87%, у 1989 году - 33,20% та 48,63%.

Різніця междучастко російськомовного населення та росіян у 1959 году Складанний у Запорізькій - 9,77%, у Харківській - 10,89%, у 1970 году, відповідно за областями, 12,61% та 13,07%, у 1979 году - 15,77 % та 15,08%, и в 1989 году - 16,79% та 15,43%. Порівняльній аналіз пітомої ваги росіян за мовою та за етнічнім Походження свідчіть, что у 1989 году в ціх двох областях Росіяни становили позбав третіну Загальної чісельності населення, а російськомовні - почти половину. Тоб, Процеси мовної асіміляції на теренах Запоріжжя та Харківщини, як и в Донбасі та на Одещині, Набуля Поширення ПРОТЯГ 1959-1989pp. У ціх областях чітко визначили тенденція до Перетворення росіян за мовою Вже у найбліжчій перспектіві на абсолютну більшість среди Усього населення.

Активно збільшувалася різніця между частко російськомовного населення та росіян ще в трьох областях: у Міколаївській, у Дніпропетровській та в Херсонській. Вона Складанний в 1959 году, відповідно за областями, 10,41%, 8,79% та 6,99%, у 1970 году - 12,95%, 10,12% та 8,14%, у 1979 году - 13, 74%, 11,65% та 9,81%, найвіщі показатели були в 1989 году - 14,32%, 13,06% та 10,23%. Тоб, ЯКЩО в 1959 году среди населення Дніпропетровської области Росіяни Складанний 17,19%, а російськомовні - 25,98%, то в 1989 году - 24,18% та 37,24%. У Міколаївській области у 1959 году на дерло припадало 13,73% Загальної чісельності населення, а на інших - 24,14% и в 1989 году - 19,42% та 33,74%, у Херсонській: у 1959 году - 15,15 % та 22,14% и в 1989 году - 20,17% та 30,40%.

Таким чином, среди Усього населення восьми південніх та східніх областей України Питома вага росіян за мовою булу однозначно віщою за пітому Вагу росіян за етнічнім Походження, и різніця между цімі частко поступово, альо невпінно збільшувалася. Це пояснюється тим, что в результаті мовної асіміляції (зросійщення), ЧИСЕЛЬНІСТЬ російськомовного населення Зростай на ціх теренах однозначно швидше, чем збільшувалася ЧИСЕЛЬНІСТЬ власне етнічніх росіян.

Ще в двох північніх областях: у Сумській та Чернігівській, Частка російськомовного населення булу відносно віщою за частко росіян. Так, у 1959 году ця різніця становила на Сумщіні - 6,18%, на Чернігівщіні - 7,16% и в 1989 году, відповідно, 8,04% та 6,70%. Зокрема, ЯКЩО в 1959 году среди Усього населення Сумської области Росіяни Складанний 11,06%, то російськомовні - 17,24%, у 1989 году, відповідно, Перші - 13,31%, другі - 21,35%, тоб, п ' яту Частину Загальної чісельності населення цієї области. Серед Усього населення Чернігівської области ці Частки були порівняно нижчих и Складанний, відповідно, в 1959 году Росіяни - 3,93%, російськомовні - 11,09%, у 1989 году - 6,83% та 13,53%.

У центральних та західніх областях різніця между частко росіян та російськомовного населення булу однозначно Меншем, як и їхні Рівні, хочай ї тут намітілася тенденція до ее поступового ЗРОСТАННЯ. Ця різніця Складанний в Чернівецькій области в 1959 году - 4,02%, у 1989 году - 4,86%, у Жітомірській - 3,09% та 4,16%, у Кіровоградській - 2,30% та 3,41%, у Полтавській - 1,52% та 2,97%, у Вінніцькій - 2,05% та 2,78%, у Черкаській - 1,55% та 2,31%, у Хмельніцькій - 1,60% та 2,18 %.

У Менш зросійщеніх областях Західної України, за вінятком Чернівецької, вона Залишаюсь й достатньо незначна - близьким одного відсотка. Зокрема, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ця різніця становила в 1959 году - 0,94%, а в 1989 году-1,05%, у Рівненській - 1,01% та0, 96%, уЛьвівській - 3,05% та 0,92% , Івано-Франківській - 0,71% та 0,73%, у Волинській - 0,83% та 0,69% и найменша в Тернопільській - 0,46% та 0,24%.

У всех західніх областях, окрім Львівської та Чернівецької, Питома вага росіян та російськомовніх среди Усього населення булу відносно невелика - від двох до п'яти відсотків. Зокрема, в 1989 году в Чернівецькій области Питома вага дерло Складанний 6,70%, а інших - 11,56%, у Львівській - 7,15% та 8,07%, у Рівненській - 4,60% та 5,56% , у Волинській - 4,43% та 5,12%, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 3,97% та 5,02%, у Івано-Франківській - 2,28% та 2,52%. Тоб, и в ціх областях спостерігаліся Процеси мовного зросійщення населення, бо Питома вага росіян за мовою переважала частко росіян за етнічнім Походження среди Усього населення на ціх теренах.

звітність, підкресліті, что до Другої Світової Війни в Галичині, на Буковіні та на Закарпатті росіян Фактично Не було, за вінятком декількох СІЛ, де мешкали для старообрядці, тім паче Не було й мовного зросійщення. Тому и Процеси мовної асіміляції в Західній Україні за своими масштабами ПРОТЯГ 1959-1988pp. отримай однозначно менше Розповсюдження, чем в других областях України, Які знаходится под Владом России (СРСР) трівалій годину.

окрем Дослідження потребує етнічній склад та мовна структура населення Києва. Хочай Рівні часток росіян та російськомовніх среди Усього населення столиці України продовжувалі залішатіся й достатньо великими, порівняно з центральними областями, різніця между цімі частко поступово зменшувалася. Це відбувалося в результаті того, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за етнічнім Походження Зростай інтенсивніше, чем ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за мовою. До того ж, за 1959-1989pp. Питома вага среди Усього населення Киева як дере, так и інших однозначно скороти, бо Зростай Частка як украинцев за етнічнім Походження, так и за мовою, Завдяк більш високим темпам приросту, самперед за рахунок міграції з сусідніх областей.

Тому, ЯКЩО в 1959 году среди Загальної чісельності населення столиці України Росіяни Складанний 23,03%, то російськомовні - 53,78%, у 1970році, відповідно, 22,89% та 47,50%, у 1979 году - 22 , 38% та 45,34%, и в 1989 году - 20,86% та 41,13%. Тоб, ЯКЩО ще в 1959році Абсолютним більшість населення Києва становили російськомовні, то з 1970 року смороду перетворіліся на меншість. Різніця между частко російськомовного населення та росіян за етнічнім Походження Складанний в 1959 году - 30,75% (Найвищий Показник в Україн??), У 1970 году - 24,61%, у 1979 году - 22,96% и в 1989 году - 20,27%.

Таким чином, порівняльній аналіз пітомої ваги росіян та російськомовніх среди Загальної чісельності населення засвідчує, что Частка дерло переважала частко інших як у цілому в Україні, так и в усіх трьох регіонах, а такоже в усіх без вінятку областях. Крім того, різніця между цімі частко ПРОТЯГ 1959-1989pp. Постійно Зростай, Завдяк того, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ російськомовніх збільшувалася однозначно швидше, чем безпосередно Зростай ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за етнічнім Походження. Збільшення цієї різніці спостерігалося як у цілому в Україні, так и в усіх трьох регіонах, а такоже у більшості областей, за вінятком чотірьох західніх: Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, а такоже Чернігівської та міста Киева.

Активний Розвиток процесів мовної асіміляції прізвів до такого становища: Якщо в 1989 году Росіяни переважалі позбав среди населення однієї Кримської области, то російськомовні стає абсолютним більшість среди Загальної чісельності населення Південного регіону, а такоже Кримської, Донецької та Луганської областей и малі такоже відносну більшість в Одеській. Крім того, російськомовні досяжними почти ПОЛОВИНА Загальної чісельності населення Донецько-Прідніпровського регіону, а такоже Запорізької та Харківської областей.

тоб, Росіяни за мовою в кінці 80-х pp. вже стали більшістю в південніх та східніх областях, дере за все це стосується Міського населення. Зрозуміло, что Такі масштабні Перетворення в мовній структурі населення України були спрямовані не так на Користь україномовних, а розгорнуліся в сприятливі Напрямки для російськомовніх. Рівень Частки украинцев БУВ однозначно більшім за пітому Вагу украинцев за мовою среди Усього населення України в цілому, в трьох ее регіонах, а такоже в абсолютній більшості областей, бо значний частина украинцев за етнічнім Походження були росіянамі за рідною мовою.

проведенням порівняльній аналіз часток росіян за етнічнім Походження та за мовою и украинцев за етнічнім Походження та за мовою среди Усього населення дозволяє констатуваті, что за досліджуваній Период (1959-1989pp.) Процеси мовного зросійщення України однозначно посилам, особливо в 70-80 -ті pp.

Частка украинцев среди Загальної чісельності україномовного населення. Важливі дані для розуміння сутності процесів мовної асіміляції можна отріматі Завдяк аналізу змін Частки украинцев среди україномовного населення за 1959-1989pp. У результаті того, что природна мовна асіміляція русски більшістю етнічніх меншин штучно гальмувалася, рівень Частки украинцев среди україномовного населення залишавсь й достатньо високим и до того ж МАВ тенденцію до незначна Збільшення. Так, у 1959 году українці Складанний 98,39% Загальної чісельності україномовного населення України, у 1970 году - 98,64%, у 1979 году - 98,71% и в 1989 году - 98,66%. Тоб, на україномовні етнічні меншини, разом узяті, припадало Дещо больше одного відсотка Загальної чісельності україномовного населення, до того ж, їхня Частка в 1989 году даже скороти, порівняно з 1959 роком.

Ці показатели для украинцев знаходится почти на одному Рівні в усіх трьох регіонах, позбав в Донецько-Прідніпровському смороду булі Дещо віщімі. Так, среди україномовного населення цього регіону українці за етнічнім Походження Складанний в 1959 году 98,99%, у 1970 году - 99,05%, у 1979 году - 99,02% и в 1989 году - 98,90%. У Південному регіоні смороду становили, відповідно, 98,37%, 98,61%, 98,59%, 98,34% и у Південно-Західному-97,99%, 98,37%, 98,54%, 98, 57%. Отже, протягом 1959 - 1989pp. у всех регіонах ця Частка знаходится пріблізно на одному Рівні - 98-99%, тоб, українці Складанний Абсолютним більшість Загальної чісельності україномовного населення.

Досить незначні Відмінності спостерігаліся и за окрем областями. У 1989 году найніжчою Питома вага украинцев булу среди україномовного населення трьох областей: Житомирської - 94,29%, Хмельніцької - 97,28% та Чернівецької - 97,23%. Така Ситуація склалось того, что в Жітомірській та Хмельніцькій областях зосереджувалися поляки, значний частина якіх візнавалі рідною нас немає, а в Чернівецькій области - україномовні молдовани.

Найвищого Частка украинцев булу среди україномовного населення Кримської области - 99,63% у 1989 году. У Цій південній области, де українці Складанний меншість среди Усього населення, мовна асіміляція ними етнічніх меншин Фактично НЕ відбувалася, навпаки, почти половина етнічніх украинцев візнавалі рідною НЕ ВЛАСНА національну, а чужу їм російську мову. Отже, етнічні українці Складанний Абсолютним більшість среди україномовного населення в усіх областях без вінятку.

Частка росіян среди Загальної чісельності україномовного населення. У результаті незначна розвітку процесів мовної асіміляції українцямі російської етнічної меншини в Україні, Частка останніх среди україномовного населення Залишаюсь й достатньо малою, хочай в 1989 году вона Дещо зросла, порівняно з 1959 роком. Це пов'язано з тим, Що з качаном розгортання українського национального відродження в кінці 80-х pp. Дещо зросло число росіян, особливо в Західній та Центральній Україні, Які візнавалі за рідну НЕ ВЛАСНА національну, а нас немає. Так, ЯКЩО в 1959 году україномовні Росіяни Складанний 0,42% Загальної чісельності україномовного населення України, в 1970 году - 0,41%, у 1979 году - вновь 0,42%, то в 1989 году - 0,53%.

Спостерігаліся деякі Відмінності в числовому Показники цієї Частки за окрем регіонамі. У Південно-Західному регіоні, де загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян булу однозначно Меншем, чем у двох других регіонах, Частка україномовнихросіян среди україномовного населення Залишаюсь й достатньо незначна, хочай поступово збільшувалася, и становила в 1959 году - 0,24%, у 1970 году - 0,24%, у 1979 году - 0,25%, у 1989 году - 0,34%.

Частка україномовних росіян среди україномовного населення Донецько-Прідніпровського та Південного регіонів булу відносно більшою, порівняно з Південно-Західнім, хочай їхня загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ продовжувала залішатісь й достатньо незначна. ЗРОСТАННЯ цієї Частки відбулося позбав за Останній Третій Период (1979-1989pp.).

Так, у 1959 году Питома вага україномовних росіян среди україномовного населення Донецько-Прідніпровського регіону Складанний 0,66%, а Південного - 0,60%, то в 1970 году, відповідно, 0,63% та 0,58%, у 1979 году - 0,67% та 0,58% и в 1989 году піднялася до 0,80% та 0,77%.

Если порівняті рівень Частки україномовних росіян среди україномовного населення окрем областей, то виявило, что віщим ВІН БУВ у східніх та південніх, за вінятком Кримської, нижчих - у західніх. Зокрема, у 1989 году ця Частка становила в Херсонській области - 1,15%, у Запорізькій - 1,10%, у Луганській - 0,98%, у Харківській - 0,97%, у Дніпропетровській - 0,88%, у Донецькій - 0,80%.

У західніх областях Ситуація помітно відрізнялася, Частка україномовних росіян среди україномовного населення булу мінімальною, и Складанний в 1989 году у Тернопільській - 0,17%, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 0,19%, у Львівській - 0,23%, у Чернівецькій - 0,24%, у Волинській - 0,27%, у Рівненській - 0,29%. Це Було пов'язано з тим, что загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян у ціх областях булу й достатньо незначна, порівняно Зі сходом та півднем України.

Таким чином, проведень аналіз свідчіть, что україномовне населення України Складанний почти вінятково позбав з украинцев. Природна мовна асіміляція русски більшістю етнічніх меншин штучно гальмувалася, особливо це стосувалося найбільшої з них за чісельністю - російської. Україномовні Росіяни становили менше одного відсотка Загальної чісельності україномовного населення України.

Частка росіян среди Загальної чісельності російськомовного населення. Етнічній склад російськомовного населення України Суттєво відрізнявся від етнічного складу україномовного. Проаналізуємо Зміни складу російськомовного населення ПРОТЯГ 1959-1989pp. Завдяк того, что загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за мовою Зростай більш скроню темпами, чем ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за етнічнім Походження, Частка останніх среди російськомовного населення України поступово скорочував. Зокрема, в 1959 году ее рівень стаєш 68,41%, у 1970 году - 67,82%, у 1979 году - 66,38%, у 1989 году - 66,17%. Тоб, Росіяни за етнічнім Походження Складанний літе Дві третіні Загальної чісельності російськомовного населення, а одну третіну - асімільовані за мовою, зросійщені неросійські народи, дере за все російськомовні українці.

Простежімо за змінамі пітомої ваги росіян среди російськомовного населення окрем регіонів. Віявляється, что в більш зросійщеніх Південному та Донецько-Прідніпровському регіонах ця Частка поступово зменшувалась Якраз внаслідок активного російщення. Так, ЯКЩО в 1959 году Росіяни становили 70,78% Загальної чісельності російськомовного населення Південного регіону, у 1970 году - 70,70%, у 1979 году - 69,73%, у 1989 году - 69,49%. У Донецько-Прідніпровському регіоні: в 1959 году - 70,86%, 1970 году - 68,60%, 1979 году - 66,70%, и в 1989 году - 65,97%.

У Південно-Західному регіоні, на відміну від двох других регіонів, Питома вага росіян среди російськомовного населення булу порівняно Меншем, альо тут вона мала тенденцію до поступового ЗРОСТАННЯ. Тоб, ЯКЩО в 1959 году ця Частка дорівнювала 57,55%, у 1970 году - 60,93%, у 1979 году - 60,72%, то в 1989 году піднялася до 61,59%. ЗРОСТАННЯ уровня Частки росіян среди російськомовного населення цього регіону відбувалося того, что Процеси мовної асіміляції (зросійщення) тут не Набуля такого развития, якові Донецько-Прідніпровському та в Південному регіонах. У Південно-Західному регіоні ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян Зростай швидше, чем число росіян за мовою неросійського етнічного Походження, тоб російськомовного населення.

Істотні Відмінності в змінах пітомої ваги росіян среди російськомовного населення спостерігаліся такоже и за окрем областями. Так, у більшості західніх та центральних областей (в 12-ти), а такоже у столиці України, за 1959-1989pp. відбулося ЗРОСТАННЯ ее уровня. Серед них були: Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, а такоже південна Миколаївська. У всех других областях, самперед, у східніх та південніх, спостерігалося Зменшення пітомої ваги росіян среди російськомовного населення.

тоб, на сході та на півдні України продовжувала пошірюватіся мовна асіміляція неросійськіх етносів, головних чином украинцев, бо ЧИСЕЛЬНІСТЬ російськомовного населення Зростай більш скроню темпами, чем збільшувалася ЧИСЕЛЬНІСТЬ власне етнічніх росіян.

звітність, Зупинити такоже на оцінці Величини цієї Частки в окрем областях. Найвищого, порівняно з іншімі теріторіямі, БУВ рівень Частки росіян среди російськомовного населення Західної України, окрім Чернівецької области. У Последний булу значний частина російськомовніх украинцев та євреїв. Незначна чисельного величина цієї Частки булу пов'язана з тим, что Процеси мовного зросійщення в західніх областях не були такими довготрівалімі та всеохоплюючімі, як у східніх та південніх. Зокрема, Питома вага росіян среди російськомовного населення в 1989 году досягала в Тернопільській области - 83,67%, в Івано-Франківській - 81,42%, у Волинській - 81,36%, у Львівській - 78,74%, у Рівненсь?? Ій - 77,78%, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 75,84%, и позбав в Чернівецькій - 56,43%. Скроню булу ця Частка такоже и в Крімській области - 80,99%, через ті, что Росіяни в ній Складанний Абсолютним більшість среди Усього населення.

Досить великою булу такоже Питома вага росіян среди російськомовного населення більшості областей центральної України. У ціх областях значний Частину Всього населення Складанний Сільські Жителі, в переважній більшості українці. Смороду булі менше зросійщені за мовою, чем міське населення. У1989 году Частка росіян среди російськомовного населення стає в Кіївській области - 76,08%, у Полтавській - 74,27%, у Черкаській - 74,09%, у Кіровоградській - 73,92%, у Хмельніцькій - 66,07%, и позбав у Вінніцькій та Жітомірській вона булу порівняно Меншем, відповідно, 64,55% та 60,36%.

нижчих булу Питома вага росіян среди російськомовного населення східніх та південніх областей. На ціх теренах мовна асіміляція неросійськіх народів проходила найбільш інтенсівно, тут переважало міське населення, в середовіщі Якого мовна асіміляція У ФОРМІ зросійщення відбувалася й достатньо активно. У 1989 году ця Частка досягала в Луганській области - 71,37%, у Харківській - 67,26%, у Запорізькій - 64,46%, у Донецькій - 64,03%, у Херсонській - 63,73%, у Дніпропетровській - 63,46%, у Одеській - 57,62%, у Міколаївській - 56,03%, а такоже у північній Сумській - 60,63%.

Найніжчім, порівняно з іншімі теріторіямі, БУВ рівень Частки росіян среди російськомовного населення столиці України та в Чернігівській области. У Києві, Наприклад, у 1989 году вона дорівнювала 50,06%, альо ще в 1959 году - позбав 42,54%. Тоб, в століці Росіяни Складанний позбав половину російськомовного населення, а другу половину - Росіяни за мовою неросійського етнічного Походження, дере за все, українці та євреї. У Чернігівській области, де ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян булу порівняно незначна, и де відбувалося Зменшення чісельності украинцев та україномовних, смороду Складанний в 1989 году менше ПОЛОВИНИ Всього російськомовного населення (48,74%), а в 1959 году - ще менше, позбав третіну (33, 93%).

Отже, Частка росіян среди російськомовного населення, хочай ї мала суттєві теріторіальні Відмінності, альо ее рівень БУВ однозначно меншим, порівняно з частко украинцев среди україномовного населення.

Частка украинцев среди Загальної чісельності російськомовного населення. Змінювалася такоже и Питома вага украинцев среди російськомовного населення. Але на відміну від Частки росіян, яка скорочував ПРОТЯГ 1959-1989pp., Вона НЕ зменшувалася, а, навпаки, поступово Зростай. Так, ЯКЩО в 1959 году рівень Частки украинцев Складанний 20,43% Загальної чісельності російськомовного населення України, то в 1970 году піднявся до 22,77%, у 1979 году підвіщівся до 25,64%, и в 1989 году досяг 27,09% .

Порівняльній аналіз за регіонамі засвідчує, что найбільш активно відбувалося ЗРОСТАННЯ пітомої ваги украинцев среди російськомовного населення в Донецько-Прідніпровському, з 20,50% у 1959 году, 24,11% у 1970 году, 27,08% у 1979 году, до 28,79% у 1989 году. Тоб, Збільшення за 1959-1989pp. Стаючи 8,29%. У Південному регіоні ця Частка такоже зросла за досліджуваній Период на 5,47%, бо Складанний в 1959 году - 17,72%, у 1970 году-19,77%, у 1979році -22,14%, ів 1989 году - 23, 19%.

хочай у Південно-Західному регіоні Питома вага украинцев среди російськомовного населення и булу віщою, чем у Південному, альо ее ЗРОСТАННЯ ПРОТЯГ 1959-1989pp. Було нижчих - 3,36%, до того ж, у 1970 году ее рівень даже скоротівся, порівняно з 1959 роком. Так, у 1959 году українці Складанний 23,26% Загальної чісельності російськомовного населення цього регіону, в 1970 году - 22,02%, у 1979 году - 25,38%, и в 1989 году досяглі 26,62%.

Збільшення Частки украинцев среди російськомовного населення спостерігалося такоже и в більшості областей України, за вінятком чотірьох західніх: Волинської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, а такоже однієї північної: Чернігівської.

Найбільшім БУВ рівень цієї Частки у двох північніх областях - Чернігівській та Сумській, а такоже у столиці України. Зокрема, на Чернігівщіні Питома вага украинцев среди російськомовного населення в 1959 году Складанний 57,77%, а в 1989 году - 45,03%, на Сумщіні, відповідно, 34,12% та 36,97%, и в Киеве - 31, 36% та 37,38%.

Залишаюсь й достатньо скроню, на Рівні 26-36% у 1989 году, и виявило тенденцію до активного ЗРОСТАННЯ ПРОТЯГ 1959-1989pp. Частка етнічніх украинцев среди російськомовного населення найбільш зросійщеніх південніх та східніх областей, бо в 1959 году ее рівень досяжного позбав 15-31%. Так, у Міколаївській области вона становила в 1959 году 31,49%, а в 1989році - 36,51%, у Херсонській, відповідно, 24,32% та 30,57%, у Донецькій - 21,74% та 30,26 %, в Одеській - 19,25% та 29,66%, у Запорізькій - 20,28% та 22,83%, у Дніпропетровській - 21,56% та 29,27%, у Луганській-15,27% та 28 , 62%. До речі, в Луганській области відбулося найбільше ЗРОСТАННЯ цієї Частки - на 13,35%. Значний вона булу и на Харківщіні, відповідно, 20,34% та 26,34%. Тоб, у 1989 году в Цій східній области КОЖЕН четвертий росіянін за мовою БУВ українцем за етнічнім Походження.

У центральних областях Питома вага етнічніх украинцев среди російськомовного населення в 1989 году знаходится на Рівні 16-23%, хочай ще в 1959 году вона булу на Рівні 14-18%. Так, зокрема, ця Частка Складанний в Жітомірській области в 1959 году 15,31%, у 1989 году - 22,89%, у Черкаській, відповідно, 16,27% та 20,21%, у Кіровоградській - 16,27% та 20,21%, у Полтавській - 18,64% та 12,49%, у Вінніцькій - 13,97% та 19,24%, у Хмельніцькій - 14,98% та 18,96% и в Кіївській - 15,02 % та 16,54%.

Відносно Меншем, порівняно з сусіднімі областями, булу Питома вага етнічніх украинцев среди російськомовного населення Криму - 12,03% у 1959 году та 14,76% у 1989 году. Це Було пов'язано з тим, что загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев у Цій пів?? Енній области виявило однозначно Меншем за ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян, незважаючі на широку Розповсюдження процесів мовної асіміляції в середовіщі корінної нації на півострові.

У Західній Україні Питома вага украинцев среди російськомовного населення булу найніжчою, порівняно з іншімі областями. Але І тут ее рівень досяжного 10-16%.

Зокрема, ця Частка Складанний в Чернівецькій области в 1959 году 9,83%, у 1989 году - 16,08%, у Рівненській - 12,16% та 14,35%, у Волинській - 11,68% та 11 , 62%, в Івано-Франківській-10,28% та 11,58%, у Львівській - 12,67% та 11,23%, У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 11,78% та 11,23% и в Тернопільській - 10, 54% та 9,51%. Тоб, в західніх областях КОЖЕН десятий росіянін за мовою БУВ українцем за етнічнім Походження.

Отже, за 1959-1989pp., внаслідок зросійщення, як у цілому в Україні, так и в усіх трьох регіонах, а такоже у більшості областей, зросла Частка украинцев среди російськомовного населення. Це пояснюється тим, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян за мовою українського етнічного Походження, тоб, число російськомовніх украинцев, збільшувалася однозначно швидше, чем власне етнічніх росіян. Мовне зросійщення України Вже прізвело до того, что в 1989 году КОЖЕН четвертий среди російськомовніх БУВ українцем за етнічнім Походження. Росіяни Складанний позбав Дві третіні Загальної чісельності російськомовного населення в Україні.

Висновки. Таким чином, підводячі Підсумки проведеного аналізу змін чісельності україномовного та російськомовного населення України за 1959-1989 pp., Варто сделать Такі Висновки:

ДИНАМІКА чісельності україномовного та російськомовного населення. У цілому в Україні темпи приросту чісельності російськомовного населення за 1959-1989pp. були однозначно віщімі (66,12%), чем україномовного (8,87%). До того ж, перевага спостерігалася НЕ позбав у відносніх, альо и в абсолютних Показники приросту. Так, російськомовне населення збільшілося за тридцять років на 6 млн. 726,2 тис.. ОСІБ, а україномовне - позбав на 2 млн. 709,6 тис.. ОСІБ.

Відносно сприятливі Ситуація для ЗРОСТАННЯ чісельності україномовного населення в Україні Залишаюсь позбав ПРОТЯГ Першого періоду (1959-1970pp.), колі воно мало ПЕРЕВАГА над російськомовнім населення в абсолютних Показники, альо надходило у відносніх. За Інша та за Третій періоді (1970-1989pp.) Загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ Всього населення України збільшувалася Переважно немає за рахунок україномовного, а Завдяк ЗРОСТАННЯ чісельності російськомовного населення.